Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh

03/05/2024 20:00    215

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2141/UBND-NC đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Căn cước với đời sống xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dung của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với nội dung và cách thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Luật Căn cước.

Tổ chức sáng tạo, đa dạng hình thức, đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền đảm bảo việc tuyên truyền Luật Căn cước toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh truyền hình, phương tiện phát thanh tại các khu dân cư, trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Facebook, Zalo...).

 Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các ban ngành, hội, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của việc ban hành Luật Căn cước. Tranh thủ sự ủng hộ và nắm tình hình dư luận, các ý kiến tham gia góp ý của nhân dân trong triển khai thực hiện các chính sách khi thi hành Luật Căn cước.

 Chủ động cung cấp các tin, bài, phóng sự đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, các báo, đài của địa phương tuyên truyền, phản ánh kịp thời kết quả triển khai thực hiện Luật Căn cước của các đơn vị, địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và Nhân dân; kết quả triển khai Luật Căn cước; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Luật Căn cước.

Thường xuyên cập nhật tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh để các đơn vị, địa phương khai thác, tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, các trang mạng xã hội... Nội dung tuyên truyền cần tập trung phổ biến, giáo dục về Luật Căn cước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị; kết quả triển khai Luật Căn cước; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Luật Căn cước.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dung của Luật Căn cước. Trong đó, tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành Luật Căn cước, mục đích, quan điểm chỉ đạo, 10 điểm mới và những câu hỏi thường gặp của Luật Căn cước; tính ưu việt của Luật Căn cước để từ đó giúp người dân hiểu rõ và xác định được những thay đổi, nội dung mới trong Luật Căn cước.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viêc chủ động phối hợp các sở, ban ngành cấp tỉnh và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị; kết quả triển khai Luật Căn cước; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Luật Căn cước.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này